Danh sách cán bộ

PGS.TS. Lê Tuấn Tú

Thông tin chung
Lê Tuấn  Tú

PGS.TS. Lê Tuấn Tú

Email: letuantu@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Vật lý

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên