Danh sách cán bộ

GS.TS. Hà Huy Bằng

Thông tin chung
Hà Huy Bằng

GS.TS. Hà Huy Bằng

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng phòng Thí nghiệm

Đơn vị: Khoa Vật lý

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên