Danh sách cán bộ

TS. Dương Ngọc Bách

Thông tin chung
Dương Ngọc  Bách

TS. Dương Ngọc Bách

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Giám đốc công ty

Đơn vị: Công ty TNHH KHTN

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên