Danh sách cán bộ

PGS.TS. Dương Hồng Anh

Thông tin chung
Dương Hồng  Anh

PGS.TS. Dương Hồng Anh

Email: duonghonganh@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Giám đốc Trung Tâm

Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên