Danh sách cán bộ

PGS.TS. Đỗ Thị Việt Hương

Thông tin chung
Đỗ Thị Việt  Hương

PGS.TS. Đỗ Thị Việt Hương

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thí nghiệm

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên