Danh sách cán bộ

PGS.TS. Đỗ Phúc Quân

Thông tin chung
Đỗ Phúc  Quân

PGS.TS. Đỗ Phúc Quân

Email: doquan@vnu.edu.vn; doquantn2k4@yahoo.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm

Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên