Danh sách cán bộ

GS.TS. Đỗ Minh Đức

Thông tin chung
Đỗ Minh  Đức

GS.TS. Đỗ Minh Đức

Danh hiệu nhà giáo: Giảng viên Cao cấp

Email: ducdm@vnu.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Địa chất

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên