Danh sách cán bộ

PGS.TS. Đào Sỹ Đức

Thông tin chung
Đào Sỹ  Đức

PGS.TS. Đào Sỹ Đức

Email: daosyduc@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Phó Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên