Danh sách cán bộ

PGS.TS. Đặng Văn Bào

Thông tin chung
Đặng Văn Bào

PGS.TS. Đặng Văn Bào

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Địa lý

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên