Danh sách cán bộ

PGS.TS. Bùi Văn Loát

Thông tin chung
Bùi Văn  Loát

PGS.TS. Bùi Văn Loát

Email: Buivanloat@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Vật lý

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên