Enter Title

NỘI DUNG 3 CÔNG KHAI (2022-2023)

 I. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

1. Cam kết chất lượng giáo dục

a. Cam kết chất lượng giáo dục bậc Đại học

b. Cam kết chất lượng giáo dục bậc Sau Đại học

2. Chất lượng giáo dục thực tế

a. Chỉ tiêu tuyển sinh THPT, đại học. thạc sĩ, tiến sĩ

b. Quy mô đào tạo, tỷ lệ sinh viên có việc làm

c. Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

d. Giáo trình, tài liệu tham khảo (Trường ĐHKHTN biên soạn) 

e. Danh mục luận văn, luận án tốt nghiệp

f. Hội nghị khoa học do Trường tổ chức

g. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

h. Thông tin kiểm định chất lượng giáo dục (điều chỉnh)

 II. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Cơ sở vật chất, học liệu thư viện

a. Cơ sở vật chất

b. Học liệu thư viện

2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu

a. Tổng quan số lượng giảng viên theo khối ngành

b. Danh sách giảng viên cơ hữu

c. Tỷ lệ sinh viên/ giảng viên

III. Công khai thu chi tài chính

1. Công khai các khoản thu chi tài chính

2. Chính sách học bổng và kết quả thực hiện

3. Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

  • Website cựu sinh viên