Nội dung ba công khai

NỘI DUNG 3 CÔNG KHAI (2019)

I. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

     1. Cam kết chất lượng giáo dục

            a. Cam kết chất lượng giáo dục bậc Đại học

            b. Cam kết chất lượng giáo dục bậc Sau Đại học

     2. Chất lượng giáo dục thực tế

            a. Chỉ tiêu tuyển sinh

            b. Quy mô đào tạo, tỷ lệ sinh viên có việc làm

            c. Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

            d. Giáo trình Đại họcsau Đại học

            e. Danh mục đồ án, khóa luận của sinh viên đại học

            f. Danh mục đề tài, luận văn, luận án sinh viên sau đại học

            g. Hội nghị khoa học do Trường tổ chức

            h. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

            k. Thông tin kiểm định chất lượng giáo dục

II. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

     1. Cơ sở vật chấthọc liệu thư viện

     2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu

            a. Tổng quan số lượng giảng viên theo khối ngành

            b. Tỷ lệ sinh viên/ giảng viên

            c. Danh sách giảng viên cơ hữu

            d. Thông tin chi tiết lý lịch giảng viên

III. Công khai thu chi tài chính

      1. Công khai các khoản thu chi tài chính

      2. Chính sách học bổng

  • Website cựu sinh viên